Hakkımızda

Her iþimize adýyla baþladýðýmýz Allah’ýn selamý üzerinize olsun…

Ýnternet sitemiz; eðitime dair haberlerin ve eðitim sohbetlerinden hasýl olan yazýlarýn yayýnlandýðý, ticari amaç gütmeyen bir topluma hizmet projesidir.

Amacýmýz;

-Erkekler, hanýmlar ve gençlerden oluþan farklý kategori ve seviyeden oluþan eðitim sohbetlerimizde ( aðýrlýklý olarak kitap tahlili) edindiðimiz bilgiler ýþýðýnda kaleme aldýðýmýz yazýlarý toplumumuzun istifadesine sunmak,

-Toplumumuzda Ýslami eðitim perspektifi oluþturmak,

-Okurlarýmýzdan gelen eleþtiri ve yorumlar aracýlýðýyla yazarlarýmýzýn kalemlerini güçlendirmek

-Eðitici sempozyumlar, seminerler, konferanslar, paneller ve diðer eðitim faaliyetleri hakkýnda toplumumuzda farkýndalýk yaratmak ve bu tür faydalý faaliyetlere katýlýmý arttýrmaktýr.

-Eðitimle Diriliþ Dergisi’nin elektronik yüzü olan sitemiz vasýtasýyla dergimizin en son sayýsýnýn teminini okuyucularýmýz açýsýndan kolaylaþtýrmak,

-Dergimizin önceki sayýlarýný pdf formatýnda ücretsiz olarak okuyucularýmýzýn istifadesine sunmaktýr.

 

Faaliyetlerimiz;

-“Ýslami Eðitim ve Müfredat, Aile&Çocuk Eðitimi ve Ýliþkiler, Ýslam Medeniyeti, Günümüz Eðitim Sisteminin Eksileri ve Artýlarý vs.” konularýnda köþe yazýlarý sunmak

-Türkiye çapýnda yapýlacak olan faydalý konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri eðitici faaliyetleri toplumumuza duyurmak

-Dergimizin teminini kolaylaþtýrmak

-Yazar-okuyucu iletiþimini arttýrarak ve kolaylaþtýrarak  hem yazarlarýmýzý hem toplumumuzu geliþtirmektir.                           

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandýr.

 


İMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
04:2205:4411:4514:5817:3418:49

Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Eğitimle Diriliş Dergisi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Güneş dünası panel tarımsal sulama